Otwieramy drzwi dla wszystkich chętnych, chcących z nami podróżować, zwiedzać, spędzać czas, organizować imprezy, spotykać się na co dzień, działać przy różnych przedsięwzięciach i nie tylko. Możecie wybrać jedną z dwóch opcji: członka zwyczajnego lub wspierającego. Kto może zostać członkiem Klubu Motocyklowego Adventure?

 

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto posiada lub nie posiada motocykl. Starsi, młodsi, One i Oni. Na kim nam zależy? Na osobach kreatywnych, pomysłowych, chętnych do działania i otwartych na pomysły. Daj się poznać, Zapraszamy.

 

Klub posiada:

 • członków zwyczajnych

 • członków honorowych

 • członków wspierających

 

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który:
 • Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację na członka zwyczajnego,
 • Złoży deklarację członkostwa i opłaci składkę w wysokości ustalonej przez PTTK,

 • Zostanie jednogłośnie przyjęty przez członków klubu po rocznym stażu.

 • Posiada motocykl i jest czynnym użytkownikiem (w przypadku par – przynajmniej jeden motocykl)

 

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • Wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
 • Uczestniczyć w zebraniach klubu i jego sekcjach,
 • Nosić logo klubowe,
 • Poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 • Korzystać z urządzeń Klubu i jego sprzętu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
 • Reprezentować barwy Klubu w imprezach,

 

    b. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • Aktywnego udziału w pracach Klubu, przygotowaniach imprez i imprezach klubowych,
 • Przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 • Ochrony własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,
 • Godne reprezentowanie barw Klubu,
 • Szacunek dla logo klubowego
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie
 • Członek Klubu biorący udział w imprezach organizowanych przez Klub lub imprezach, w których Klub bierze udział, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność. W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
 • Zabrania się na forum publicznym wychodzącym poza wewnętrzny krąg członków Adventure, wyrażania w jakiejkolwiek formie negatywnych opinii dotyczących innych członków Klubu oraz działania na ich niekorzyść. Członkowie Klubu zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich kwestii związanych z wewnętrznymi sprawami Klubu oraz ich członków

 

    2. Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Klubu, która:

 • Wniesie do Zarządu Klubu pisemną deklarację na członka wspierającego,
 • Nie jest wymagane posiadanie motocykla

 

    a. Członek wspierający ma prawo:

 • Aktywnego udziału w pracach Klubu, przygotowaniach imprez i imprezach klubowych,

 • Korzystania z urządzeń Klubu w granicach obowiązujących regulaminów i uchwał Zarządu,
 • Korzystania z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd,

 • Noszenia logo i barw Klubowych,

 • Udziału w podejmowaniu uchwał z wyjątkiem prawa wyborczego, Walnego Zgromadzenia.

 • Reprezentować barwy Klubu na imprezach,

 

    b. Członek wspierający ma obowiązek:

 • Przestrzeganie postanowień statutu Klubu, regulaminów i uchwal władz Klubu,

 • Ochrony własności Klubu i walka z przejawami marnotrawstwa,

 • Godne reprezentowanie barw Klubu.

 • Szacunek dla logo klubowego

 • Przyczynianie się do realizacji celów statusowych.

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty w społeczeństwie

 • Członek Klubu biorący udział w imprezach organizowanych przez Klub lub imprezach, w których Klub bierze udział, ponosi za siebie i swoje czyny całkowitą odpowiedzialność. W szczególności zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych
 • Zabrania się na forum publicznym wychodzącym poza wewnętrzny krąg członków Adventure, wyrażania w jakiejkolwiek formie negatywnych opinii  dotyczących innych członków Klubu oraz działania na ich niekorzyść. Członkowie Klubu zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy wszelkich kwestii  związanych z wewnętrznymi sprawami Klubu oraz ich członków

 

    3.  Młodzież do 18 roku życia może:

 • Za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych być członkiem wspierającym,

 • Posiadać prawo członka zwyczajnego za wyjątkiem prawa wyborczego oraz prawa w głosowaniu uchwał, praw tych nabywa z chwilą uzyskania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Jeśli powyższe informacje nie są dla Was wystarczające lub jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś o Klubie, ich członkach, wyjazdach, wspólnych imprezach i nie tylko, piszcie na naszym FB, messengerze, a także na maila.

 

Zapraszamy do Klubu

15 marca 2020

Klub Motocyklowy Adventure

przy PTTK Koszalin

Created with Adventure Koszalin

Copyright 2019